Empresas 4.0 - 4º Edición Maker Faire Galicia

Formulario para registrarse como asistente a la jornada de la Industria 4.0 que se va a celebrar dentro de la Maker Faire Galicia el día 23 de noviembre de 2018. Exclusivo para empresas // Formulario para rexistrarse como asistente á xornada da Industria 4.0 que se vai celebrar dentro da Maker Faire Galicia o día 23 de novembro. Exclusivo para empresas. // Registration form to go to the Industry 4.0 Day that will be held within the Maker Faire Galicia on November 23, 2018. Exclusively for companies.
  • Quere inscribirse na nosa newsletter? // ¿Quieres inscribirte en nuestra newsletter?
  • A produción das acreditacións será levada a cabo por APD por iso compartiremos con eles os teus datos // La producción de las acreditaciones será llevada a cabo por APD por eso compartiremos con ellos tus datos.
  • En atención ao disposto na lexislación relativa a protección de datos e en concreto polo disposto no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril infórmalle que o presente formulario cumpre cos requisitos normativos, e que os datos persoais que nos sexan proporcionados van ser incorporados para o seu tratamento en ficheiros automatizados, cuxo responsable é DESIGN THINKERS & MAKERS S. L. As finalidades son as correspondentes para poder realizar o evento Maker Faire Galicia 2018. O tratamento dos datos persoais levados a cabo por Maker Faire Galicia responde exclusivamente ós fins establecidos anteriormente e correspondentes aos que lle foron requiridos. Estando lexitimada ao tratamento por prestarse o consentimento no marco da presente relación contractual. O tempo de conservación dos seus datos será o correspondente ó tempo que dure a relación, ou ata que exercite os seus dereitos de supresión ou cancelación. Estes datos non serán transferidos a terceiras persoas sen o correspondente consentimento previo, nin fóra dos casos legalmente previstos. Pode exercitar os seus dereitos de acceso aos seus datos persoais, de rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, oposición ao tratamento ou á portabilidade de datos dirixíndose ao responsable de tratamento na seguinte dirección: Rúa do Tambre, número 61, CP: 15704, Santiago de Compostela. Ou tamén á seguinte dirección de email: makersgalicia@gmail.com Igualmente, lémbraselle que vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. // En atención a lo dispuesto en la legislación relativa a la protección de datos y en concreto por lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril le informa que el presente formulario cumple con los requisitos normativos, y que los datos personales que nos sean proporcionados van a ser incorporados para su tratamiento en ficheros automatizados, cuyo responsable es DESIGN THINKERS & MAKERS S. L. Las finalidades son las correspondientes para poder realizar el evento Maker Faire Galicia 2018. El tratamiento de los datos personales llevados a cabo por Maker Faire Galicia responde exclusivamente a los fines establecidos anteriormente y correspondientes a los que le fueron requeridos. Estando legitimado el tratamiento por prestarse el consentimiento en el marco de la presente relación contractual. El tiempo de conservación de sus datos será el correspondiente al tiempo que dure la relación, o hasta que ejercite sus derechos de supresión o cancelación. Estos datos no serán transferidos a terceras personas sin el correspondiente consentimiento previo, ni fuera de los casos legalmente previstos. Puede ejercitar sus derechos de acceso a sus datos personales, de rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, oposición al tratamiento o a la portabilidad de datos dirigiéndose al responsable de tratamiento en la siguiente dirección: Rúa del Tambre, número 61, CP: 15704, Santiago de Compostela. O también a la siguiente dirección de email: makersgalicia@gmail.com Igualmente, se le recuerda que usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.